Newsletter

Prejsť na:

Zostaňte s nami pravidelne a raz za mesiac na odber noviniek!

Vaše dáta
*


Súhlasím so zasielaním obchodných informácií elektronickou cestou na mnou uvedenú e-mailovú adresu, v súlade so zákonom z dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Ú. v. č. 144, pol. 1204, v znení nesk. zmien).

*


Vyhlasujem, že súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním mojich osobných údajov ako: meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty spoločnosťou SINIAT Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Przecławskiej 8 a inými subjektmi patriacimi do skupiny Etex Group, pre marketingové účely tejto firmy súvisiace s jej obchodnou činnosťou. Zároveň prehlasujem, že som bol/a oboznámený/a s tým, že: - administrátorom mojich osobných údajov je Spoločnosť a tieto údaje nebudú sprístupnené iným osobám, - uvedenie mojich osobných údajov je dobrovoľné a mám kedykoľvek právo na prístup k ich obsahu, na ich pozmenenie a môžem kedykoľvek žiadať o ukončenie ich spracovávania.

*