Prejsť na:

Akustika v systémoch suchej výstavby interiérov

Sadrokartónové dosky majú mimoriadne široké využitie v rôznych typoch interiérových konštrukcií. Vzhľadom na veľké rozdiely v požiadavkách týkajúcich sa akustickoizolačných parametrov, ktorými sa musia vyznačovať tieto konštrukcie, sa využívajú rôzne druhy sdk dosiek ako aj rozličné konštrukčné riešenia.

V ponuke Siniat sa nachádza široká škála sadrokartónových dosiek využívaných v systémoch vyznačujúcich sa vysokými akustickoizolačnými parametrami a perforované dosky NIDA Sonic používané v systémoch pohlcujúcich zvuk. V oboch prípadoch spĺňajú tieto materiály okrem akustických aj dekoračné funkcie.

Akustika v systémoch suchej výstavby interiérov

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA (ODHLUČNENIE)

Akustická izolácia medzi jednotlivými miestnosťami je bez ohľadu na typ a funkciu budovy jedným z parametrov stanovujúcich úžitkovú kvalitu objektu. Akustickoizolačná schopnosť je miera, ktorá určuje, ako dobre daný stavebný systém (stavebná konštrukcia) chráni/izoluje miestnosť od hluku prichádzajúceho z iných miestností alebo z okolia. Táto hodnota sa vyjadruje v dB.

Splnenie požiadaviek ohľadne akustickoizolačných parametrov priečok v budovách je povinné a od roku 2001 je zahrnuté v Poľskej norme PN-B-02151-3:1999 „Stavebná akustika – Ochrana pred hlukom v budovách – Akustickoizolačná schopnosť stavebných priečok – Požiadavky”.

Táto norma stanovuje minimálne prípustné parametre hodnoty ukazovateľov akustickoizolačnej schopnosti pre steny a stropy v závislosti od typu a určenia budovy a od funkcie so sebou susediacich miestností.

Akustickoizolačná schopnosť deliacich stien sa určuje pomocou vzorca: R’A1 = RA1 – K. R’A1 – ukazovateľ približného odhadu akustickoizolačnej schopnosti priečky, získaný v budove za reálnych podmienok.

RA1 – ukazovateľ hodnotenia akustickoizolačnej schopnosti získaný v laboratóriu. K – korekcia stanovujúca vplyv bočného prenosu zvuku v závislosti od typu konštrukcie deliacich stien, výplne z materiálu pohlcujúceho hluk a od hrúbky, typu a počtu vrstiev sadrokartónovej dosky môžeme získať rôzne hodnoty akustickoizolačnej schopnosti priečky.

V systémoch Siniat sa akustickoizolačná schopnosť deliacich stien RA1 pohybuje v rozmedzí od 33 dB pre stenu na jednom profile s jednovrstvovým opláštením zo sdk dosiek až do viac ako 75 dB v prípade špeciálnych stien v kinách.

VPLYV KONŠTRUKCIE DELIACEJ STENY NA AKUSTICKOIZOLAČNÚ SCHOPNOSŤ PRIEČKY

V závislosti od konštrukcie rozlišujeme deliace steny jednoduché alebo dvojité. V samostatných stenách jednotlivé prvky skeletu spájajú navzájom dosky predstavujúce opláštenie steny, vytvárajúc akustické mosty. Veľký vplyv na akustickoizolačnú schopnosť má šírka profilu (50, 75 alebo 100 mm). V závislosti od šírky profilu možno dosiahnuť rôznu pevnosť konštrukcie, ako aj možnosť vyplnenia deliacej steny izolačným materiálom rôznej hrúbky.

V prípade obkladu z dosky 12,5 mm môžeme rozšírením profilu z 50 na 100 mm dosiahnuť nárast ukazovateľa akustickoizolačnej schopnosti RA1 až do 6 dB.

V stenách s dvojitou konštrukciou sa obloženie zo sadrokartónových dosiek upevňuje do dvoch samostatných skeletov, vďaka čomu nedochádza k vzniku akustických mostov a dosahujú sa lepšie akustickoizolačné parametre ako v prípade stien s jednoduchou konštrukciou.

Pri porovnaní akustickoizolačnej schopnosti stien s jednoduchým profilom NIDA C 100 a dvojitých stien NIDA 2xC50, porovnávajúc hrúbku stien, dosahuje ukazovateľ RA1 dvojitej steny o 5 dB vyššiu hodnotu.

Vyššia akustickoizolačná schopnosť priečok sa dá dosiahnuť len vtedy, keď je vnútro steny vyplnené zvuk pohlcujúcim materiálom. V prípade stien bez výplne pohlcujúcej zvuk- sú ukazovatele akustickoizolačnej schopnosti v prípade stien na jednoduchej, aj dvojitej konštrukcii takmer rovnaké.

VPLYV OPLÁŠTENIA ZO SDK DOSIEK NA AKUSTICKOIZOLAČNÚ SCHOPNOSŤ PRIEČKY

Hrúbka, typ dosky a množstvo obkladu majú veľký vplyv na akustickoizolačnú schopnosť steny. Od hrúbky a typu dosky závisí poloha rezonančnej frekvencie, pri ktorej dochádza k výraznému poklesu akustickoizolačnej schopnosti. Pri použití dvojitého obkladu z dosky s hrúbkou 12,5 mm v porovnaní s jednou doskou, sa ukazovateľ akustickoizolačnej schopnosti R zvyšuje v rozpätí od 7 do 8 dB. Je to výhodnejšie riešenie ako použitie dosky s hrúbkou 25 mm. Zvýšením počtu dosiek v podobe opláštenia steny alebo ukladajúc dosky asymetricky, môžeme zlepšiť (zvýšiť) parameter schopnosti akustickej izolácie. K zvýšeniu hodnoty RA1 dochádza aj v prípade, že namiesto sdk dosky NIDA Expert použijeme sdk dosku NIDA Oheň, ktorá sa vyznačuje vyššou hmotnosťou na 1m2- pri tej istej hrúbke dosky.

VPLYV VÝPLNE Z IZOLAČNÉHO MATERIÁLU V DELIACEJ STENE NA JEJ AKUSTICKOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI.

Veľký vplyv na akustickoizolačnú schopnosť deliacej steny zo sadrokartónových dosiek má protihlukový materiál vypĺňajúci stenu. Absencia izolačného materiálu znižuje akustickoizolačnú schopnosť deliacej steny v prípade stien s jednoduchou konštrukciou z sdk dosiek o zopár decibelov a v prípade stien s dvojitou konštrukciou až o viac ako desať decibelov.

Dôležitá je aj hrúbka použitého izolačného materiálu v deliacej stene, zatiaľ čo hustota a typ materiálu (minerálne alebo sklené vlny) v nižšej miere.

Okrem vyššie uvedených faktorov majúcich vplyv na akustickoizolačnú schopnosť priečky má veľký význam aj:

  • presnosť vyhotovenia priečky napr.: škárovanie dosiek,
  • tesnosť spojení po obvode steny,
  • použitie akustickoizolačnej pásky pod obvodové profily
  • tesnosť inštalačných prechodov
  • vhodné konštrukcie na spojoch vnútorných rohov deliacich stien,
  • odstránenie akustických mostov na elektrických skrinkách,
  • izolovanie inštalačného a ventilačného vedenia.

POHLCOVANIE ZVUKU (ZVUKOVA POHLTIVOSŤ)

Je to miera, stanovujúca ako dobre dokáže stavebná konštrukcia pohlcovať zvuky/hluk vytváraný v tej istej miestnosti, zabraňujúc jeho odrazom. Táto hodnota sa vyjadruje v % a nachádza sa v rozmedzí od 0 do 100 %.

V systémoch pohlcujúcich zvuk sa využívajú dosky NIDA Sonic. NIDA Sonic predstavuje širokú škálu perforovaných sadrokartónových dosiek určených na obkladanie stien a závesných stropov. Túto dosku tvorí sadrové jadro oblepené kartónom tak, ako v prípade tradičnej sadrokartónovej dosky. V doske sú vytvorené otvory – perforácie po celej jej hrúbke. Na zadnej časti dosky je prilepená látková vrstva- flis.

Správne akustické prostredie sa vyznačuje interakciou javu pohlcovania a odrazu zvuku. Je to zvlášť dôležité vo veľkých miestnostiach s vysokými akustickoizolačnými požiadavkami: koncertné sály a kiná, auly a učebne.

Vďaka správnemu použitiu dosiek NIDA Sonic a iných dostupných materiálov, ako napr. sadrokartónové dosky, môžeme získať optimálne akustické podmienky.

Charakteristika pohlcovania zvuku dosiek NIDA Sonic sa zhoduje so spektrom intenzity ľudského hlasu z hľadiska frekvencie. To znamená, že tieto dosky ideálne tlmia hluk pochádzajúci z ľudského hlasu a zároveň redukujú ozveny – odrazu zvuku. Úroveň pohlcovania zvuku v prípade obkladu z dosiek NIDA Sonic je rôzna, v závislosti od typu dosky (rôzne koeficienty pohlcovania zvuku αw) a od výšky aplikácie obkladu či hrúbky použitej minerálnej vlny.

Akustika v systémoch suchej výstavby interiérov

Siniat blízko Vás