Informácia o ochrane údajov

Úvod

Cieľom týchto informácií o ochrane osobných údajov je informovať Používateľa o osobných údajoch Používateľa, ktoré spoločnosť Etex Poland sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Przecławska 8 (03-879) zapísaná do Obchodného registra Národného súdneho registra Okresným súdom vo Varšave, 14. Obchodné oddelenie KRS pod č. 0000046388 (pôsobiaca ako administrátor údajov, ďalej len „Administrátor údajov") zhromažďuje prostredníctvom webového portálu www.siniat.sk (ďalej len „Webový portál”) a zároveň podať vysvetlenie, prečo Administrátor údajov takéto osobné údaje zhromažďuje, na akom právnom základe a akým spôsobom spracúva osobné údaje, ktoré Používateľ sprístupňuje Administrátorovi údajov a aké osobné údaje má k dispozícii Administrátor osobných údajov v prípade, že Používateľ navštívi webovú lokalitu. Využívaním webového portálu Používateľ zároveň vyjadruje súhlas s týmito informáciami o ochrane osobných údajov.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); 

Správca údajov spracováva osobné údaje užívateľa na základe výrazného súhlasu užívateľa alebo na základe: 

  • v rozsahu potrebnom na vytvorenie a formovanie obsahu Zmluvy, jej pozmenenie alebo správnu realizáciu služieb poskytovaných elektronickou formou,
  • v rozsahu potrebnom na splnenie právnych záujmov (právne odôvodnených cieľov), pričom spracúvanie údajov nepoškodzuje práva a slobody osoby, ktorej sa údaje týkajú.

Vždy, keď sa spracovávanie osobných údajov užívateľa zakladá na súhlase vyjadrenom užívateľom, užívateľ má právo tento súhlas kedykoľvek zrušiť, bez vplyvu na súlad s právom takéhoto spracovávania pred zrušením súhlasu.

Zhromažďované osobné údaje

Správca osobných údajov zhromažďuje osobné údaje týkajúce sa užívateľa (ďalej len „osobné údaje“) dvomi spôsobmi:

  • registrovaním a zasielaním informácií, ktoré sa užívateľ rozhodne zadať na niektorých webových stránkach. Informácie označené symbolom „*“ musia byť uvedené, aby mohol správca údajov realizovať nižšie uvedené povinnosti súvisiace so spracovávaním údajov. Osobné údaje získané bezprostredne od užívateľa zahŕňajú [meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto práce, e-mailovú adresu, súkromné alebo služobné telefónne číslo mobilného telefónu alebo iné telefónne číslo, aktivity, správu alebo tiež iné osobné údaje alebo kontaktné informácie poskytované užívateľom správcovi údajov. Správca údajov môže tiež požiadať užívateľa o komentáre, odporúčania alebo iné informácie súvisiace s webovou stránkou, výrobkami alebo službami alebo spoločnosťou správcu údajov. Správca údajov môže tiež požadovať uvedenie iných špecifických druhov informácií v súvislosti so súťažami, žrebovaním alebo inými akciami podpory predaja či inými marketingovými aktivitami, vrátane zasielania textových, video alebo audio správ]
  • prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie uvádzame nižšie.

Využívanie osobných údajov

Osobné údaje užívateľa sa budú využívať len v nevyhnutnom rozsahu na umožnenie správcovi údajov:

  • odpovedať na priame požiadavky užívateľa v súlade s opisom uvedeným v čase, v ktorom správca údajov zhromažďuje osobné údaje užívateľa alebo oznámeným užívateľovi iným spôsobom pred použitím osobných údajov užívateľa;
  • spravovať používanie webovej stránky užívateľom vrátane, v príslušnom rozsahu, účasti užívateľa na súťažiach, žrebovaniach, iných ponukách súvisiacich s podporou predaja alebo na marketingových aktivitách;
  • a zasielania užívateľovi e-mailových správ alebo iných marketingových informácií týkajúcich sa niektorých značiek, prepojených subjektov a/alebo partnerov správcu údajov, s ktorými správca údajov realizuje spoločné propagačné akcie alebo programy, o ktoré môže mať užívateľ záujem vďaka elektronickej komunikácii / korešpondencii / textovým správam (za predpokladu, že užívateľ vopred dal správcovi údajov/združeným subjektom a/alebo partnerom správcu údajov výslovný súhlas s takým spracovávaním, ak sa to vyžaduje na základe platných právnych predpisov).

Správca údajov môže spájať osobné údaje poskytované užívateľom s inými osobnými údajmi o užívateľovi, ktoré správca údajov získal o užívateľovi na rovnaké účely z iných zdrojov, vrátane osobných údajov užívateľa, ktoré užívateľ poskytol správcovi údajov na iných miestach alebo prostredníctvom iného média (ako napr. sociálne siete). Tieto zdroje zahŕňajú: LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Tweeter.

Správca údajov nesmie využívať osobné údaje užívateľa na nové účely, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii o ochrane osobných údajov okrem situácií, v ktorých platia príslušné zákonné povolenia v tejto oblasti. Pred využitím osobných údajov na iné ciele je správca údajov povinný v každom prípade oznámiť užívateľovi zmenu obsahu tejto informácie o ochrane údajov. V prípade aktivít založených na súhlase užívateľa nebude správca údajov spracovávať osobné údaje užívateľa na tieto nové účely bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa.

Špeciálna kategória osobných údajov

Správca údajov nebude zhromažďovať ani spracovávať špeciálnu kategóriu osobných údajov týkajúcich sa užívateľa. Špeciálne kategórie osobných údajov zahŕňajú údaje o rasovom alebo etnickom pôvode, politickom svetonázore, náboženských alebo filozofických postojoch alebo o iných postojoch podobného charakteru, o členstve v odborových zväzoch, genetických informáciách, biometrických údajoch, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, informácie o zdraví, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

Priamy marketing

Správca údajov nebude využívať osobné údaje užívateľa na účely priameho marketing bez predchádzajúceho výrazného súhlasu užívateľa okrem prípadov, ak je to možné na základe platných predpisov.

Ak sa užívateľ v akomkoľvek momente rozhodne, že nechce odoberať žiadne obchodné alebo propagačné informácie od správcu údajov, užívateľ môže bezplatne a bez potreby uvádzania odôvodnenia odstúpiť od akýchkoľvek priamych marketingových kampaní a vyjadriť nesúhlas s ďalším spracovávaním jeho osobných údajov na tieto účely a to zaslaním správcovi údajov elektronickej správy na adresu daneosobowe@etexgroup.com  s uvedením informácie o „nesúhlase“ v predmete elektronickej správy užívateľa.Užívateľ môže takisto využiť postup zrušenia súhlasu uvádzaný v správach zasielaných správcom údajov v rámci propagačných kampaní.

Treba však mať na zreteli, že zrušenie súhlasu s odoberaním od správcu údajov propagačných správ neznemožní užívateľovi odoberať informácie súvisiace s akoukoľvek zmluvou, akú užívateľ uzavrel so správcom údajov.

Automatizované rozhodovanie

Správca údajov nebude využívať automatizované rozhodovacie procesy vrátane profilovania, ibaže je to povolené na základe platných právnych predpisov. V takom prípade správca údajov oznámi užívateľovi, aká je logika rozhodovania, oznámi mu tiež význam a predpokladané následky takéhoto spracovávania údajov užívateľa správcom údajov.

Sprístupňovanie osobných údajov a poskytovanie osobných údajov do tretích štátov

Správca údajov nesprístupní osobné údaje užívateľa akýmkoľvek tretím stranám ani nezverejní osobné údaje, ak takéto poskytovanie nie je založené na konkrétnom súhlase užívateľa, nevyhnutnom na účely realizácie zmluvy uzavretej medzi užívateľom a správcom údajov, ak takéto poskytovanie osobných údajov je povolené iným spôsobom alebo je povinné na základe právnych predpisov alebo na základe nariadenia správneho alebo súdneho orgánu.

Správca údajov zasiela osobné údaje užívateľa týmto odberateľom: (združené subjekty, partneri, poskytovateľ hostingových služieb, dodávateľ.

Treba mať na zreteli, že v prípade, ak sú osobné údaje užívateľa poskytované subjektom, ktoré ich spracovávajú alebo tretím stranám, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v krajinách, ktoré Európska komisia nepovažuje za krajiny zaručujúce náležitú úroveň ochrany osobných údajov, správca údajov zabezpečí príslušné opatrenia v súlade s platnými predpismi vnútroštátnych a európskych predpisov v oblasti ochrany údajov. Užívateľ môže získať kópiu príslušných zabezpečovacích opatrení alebo informácie o tom, kde sú takéto kópie sprístupnené, ak nám zašle elektronickú správu na adresu daneosobowe@etexgroup.com.

Využívanie súborov cookie

Súbory cookie sú malé textové správy, ktoré webové stránky navštívené užívateľom ukladajú na počítači alebo na inom zariadení užívateľa. Tieto súbory sú široko používané za účelom zvýšenia výkonu alebo skvalitnenia fungovania internetových stránok alebo poskytovania informácií majiteľom webových stránok.

Všeobecné informácie o využívaných súboroch cookie

Táto webová stránka využíva súbory cookie na uloženie nastavenia jazyka užívateľa, na analýzu spôsobu využívania webovej stránky užívateľom na účely Google Analytics, na zapnutie funkcií súvisiacich so sociálnymi sieťami v prípade spolupráce s externými sociálnymi sieťami. Ak užívateľ navštívi našu webovú stránku prvýkrát, na úvodnej stránke mu budú zobrazené informácie o ochrane súkromia a príslušné súhlasy s využívaním súborov cookie a to prostredníctvom „banera o súboroch cookie“. V prípade ďalšieho aktívneho využívania užívateľom webovej stránky a nevyjadrenia aktívneho nesúhlasu užívateľom s využívaním súborov cookie, užívateľ súhlasí so súbormi cookie a tento súhlas bude uložený v prehliadači užívateľa tak, aby nemuseli byť tieto informácie opätovne poskytované na každej ďalšej webovej stránke servisu. V prípade, že v prehliadači užívateľa nie je uložená informácia so súhlasom (napr. ak užívateľ odstránil súbory cookie správcu), „baner o súboroch cookie“ s informáciami o ochrane osobných údajov sa zobrazí opäť pri ďalšej návšteve užívateľa na webovej stránke. Správca údajov môže nainštalovať a využívať určité technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré si nevyžadujú predchádzajúci súhlas užívateľa. Správca údajov môže tiež využívať súbory cookie z jednej relácie, tieto súbory sú automaticky odstraňované po dokončení relácie a tiež si nevyžadujú predchádzajúci súhlas užívateľa. Ostatné súbory cookie (ako napr. súbory cookie skvalitňujúce funkčnosť stránky registrovaním určitých údajov – vďaka čomu užívateľ nemusí opäť zadávať tieto údaje počas každej relácie – a prispôsobovanie obsahu webovej stránky užívateľským nastaveniam) sa môžu inštalovať a využívať na základe súhlasu užívateľa. Užívateľ nájde v nižšie uvedenej tabuľke všetky relevantné informácie o súboroch cookie využívaných touto webovou stránkou.

Dodatočné informácie o konkrétnych súboroch cookie

Google Analytics: Táto webová stránka využíva Google Analytics, ktoré je nástrojom na analýzu internetových údajov spoločnosti Google Inc. (Google). Google Analytics využíva súbory cookie pre umožnenie správcovi údajov analýzy toho, akým spôsobom užívatelia používajú webovú stránku.

Vzhľadom na to, že správca údajov aktivoval anonymizáciu poskytovaných IP adries, Google pred takýmto odovzdaním skracuje/anonymizuje posledný oktet IP adresy v členských štátoch EHP. Celá IP adresa sa zasiela a skracuje servermi Google v USA len vo výnimočných prípadoch. Google využije tieto informácie za účelom vyhodnotenia spôsobu využívania užívateľom webových stránok, zostavovania správ pre správcu údajov zameraných na aktívnosť na webových stránkach a na poskytovanie pre správcu údajov iných služieb spojených s aktívnosťou na webových stránkach a využívaním internetu. Google je zaviazané, že nebude prepájať IP adresu užívateľa s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Viac informácií týkajúcich sa podmienok používania a ochrany osobných údajov môžete nájsť na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Treba sa pamätať, že na týchto webových stránkach sa kód Google Analytics doplňuje „anonymizovanou IP adresou“ pre zabezpečenie anonymného súboru IP adries (tzv. maskovanie IP adries).

Ako predchádzať ukladaniu súborov cookie

Užívateľ môže predísť ukladaniu súborov cookie tým, že upraví príslušné nastavenia v prehliadači, ktorý používa. V skutočnosti väčšina internetových prehliadačov umožňuje kontrolovanie väčšiny súborov cookie prostredníctvom nastavení prehliadača. Viac informácií o predchádzaní ukladaniu súborov cookie nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org.

V takom prípade však môžu niektoré funkcie webovej stránky nefungovať správne alebo niektoré funkcie webovej stránky môžu byť pre užívateľa nedostupné.

Ako odstraňovať/deaktivovať súbory cookie

Pre odstránenie/deaktivovanie všetkých súborov cookie uložených na počítači užívateľa, väčšina internetových prehliadačov umožňuje užívateľovi celkové vypnutie využívania súborov cookie alebo odstránenie súborov cookie uložených určitými doménami/webovými stránkami. Viac informácií na túto tému je dostupných na stránke pomoci prehliadača užívateľa:

Užívateľ môže najmä znemožniť spoločnosti Google zhromažďovanie a využívanie údajov (súborov cookie a IP adresy) v prípade každej navštívenej užívateľom webovej stránky stiahnutím a nainštalovaním plugin pre prehliadač, ktorý je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Užívateľ môže tiež výrazne odmietnuť využívanie Google Analytics na tejto webovej stránke kliknutím na tento odkaz. Súbor cookie o odstúpení bude uložený na počítači, čo znemožní v budúcnosti sťahovanie údajov počas návštevy užívateľa na tejto webovej stránke: Deaktivácia služby Google Analytics.

Sprístupňovanie v sociálnych médiách

Vzhľadom na ochranu osobných údajov sa správca údajov zámerne rozhodol, že nebude využívať priame plugins sociálnych sietí na svojich webových stránkach. Namiesto toho správca údajov využíva alternatívne technické riešenie, ktoré umožňuje užívateľovi rozhodnúť sa, či a kedy poskytnúť údaje prevádzkovateľom sociálnych sietí. Takže údaje o návšteve užívateľa na webovej stránke sa nikdy automaticky neposkytujú sociálnej sieti. Len v prípade, že užívateľ sám aktívne klikne príslušné tlačidlo, sa internetový prehliadač, ktorý užívateľ používa, spojí so servermi sociálnej siete – t. j. kliknutie konkrétneho prvku a potom kliknutie ikony sociálnej siete znamená súhlas užívateľa so spojením sa prehliadača užívateľa so servermi sociálnych sietí a zaslanie údajov o užívaní tomuto prevádzkovateľovi sociálnej siete a to nezávisle od toho, či užívateľ je účastníkom takejto sociálnej siete.

Správca údajov nemá vplyv na charakter alebo rozsah údajov, ktoré následne môžu zhromažďovať sociálnej siete. Informácie o účele a o rozsahu zhromažďovania údajov, ich ďalšom spracovávaní a využívaní sociálnymi sieťami a o právach užívateľa v rámci ochrany údajov a o príslušných konfiguračných nastaveniach môžete nájsť v príslušných usmerneniach týkajúcich sa súkromia v sociálnych sieťach.

Odkazy smerujúce na vonkajšie webové stránky

V niektorých častiach týchto webových stránok správca údajov môže sprístupniť odkazy, ktoré smerujú na vonkajšie webové stránky, ktoré nepodliehajú ustanoveniam týchto Informácií o ochrane osobných údajov. Tieto odkazy sú poskytované pre pohodlie užívateľa; treba sa však pamätať, že správca údajov nemá kontrolu nad takýmito tretími stranami ani nad ich webovými stránkami a že tieto vonkajšie webové stránky budú podliehať iným informáciám o ochrane údajov v rozsahu údajov zhromaždených od užívateľa, ak užívateľ navštívi tieto vonkajšie webové stránky. Správca údajov odporúča užívateľovi, aby si pozorne prečítal informácie o ochrane údajov všetkých webových stránok pred poskytnutím informácií, ktoré umožňujú identifikáciu osoby.

Doba uchovávania údajov

Správca údajov bude uchovávať osobné údaje užívateľa

Bezpečnosť a dôvernosť

Správca údajov implementoval technické a organizačné opatrenia v súlade so zaužívanou praxou v odvetví za účelom zabezpečenia vhodnej úrovne bezpečnosti spracovávaných osobných údajov. Bezpečnosť si však vyžaduje úsilie všetkých zúčastnených subjektov. Správca údajov odporúča užívateľovi, aby sa na týchto aktivitách podieľal tým, že príjme vhodné bezpečnostné opatrenia vrátane používania silných hesiel a dodržiavania dôvernosti všetkých užívateľských mien a hesiel (v príslušných prípadoch).

Využívanie webových stránok deťmi

Tieto webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov ani nie sú im adresované. Správca údajov nezhromažďuje zámerne žiadne informácie od takýchto osôb. Ak podľa názoru užívateľa dieťa užívateľa poskytlo správcovi údajov osobné údaje, prosíme, kontaktujte správcu údajov na adrese daneosobowe@etexgroup.com.

Práva užívateľa

V akomkoľvek momente užívateľ môže využiť právo užívateľa na požadovanie sprístupnenia údajov a na ich opravenie a v prípade potreby na odstránenie všetkých osobných údajov týkajúcich sa užívateľa. Užívateľ môže tiež vyjadriť nesúhlas so spracovávaním alebo požadovať obmedzenie spracovávania, môže využiť právo na prípadné prenesenie údajov v súvislosti s platnými predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov a to zaslaním podpísaného formulára žiadosti spolu s kópiou občianskeho preukazu, pasu alebo iného dokladu totožnosti užívateľa na daneosobowe@etexgroup.com alebo písomne.

V príslušných prípadoch užívateľ má právo zrušiť súhlas v akomkoľvek momente, bez vplyvu na súlad s právom spracovávania údajov na základe súhlasu poskytnutého pred takýmto zrušením.

Ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, užívateľ má právo podať sťažnosť orgánu dozoru (najmä v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má užívateľ bydlisko, v ktorom je užívateľ zamestnaný alebo podľa miesta, na ktorom došlo k porušeniu), ak užívateľ zistí, že spracovávanie osobných údajov týkajúcich sa užívateľa porušuje predpisy o ochrane údajov.

Dátum vstúpenia do platnosti a zmeny

Táto informácia o ochrane údajov platí od 25.05.2018. Správca údajov si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia meniť, upravovať, dodať alebo odstrániť časť týchto Informácií o ochrane údajov v akomkoľvek momente. Užívateľ by sa mal periodicky oboznámiť s najnovšou verziou týchto Informácií o ochrane údajov, pretože ďalšie využívanie týchto webových stránok užívateľom po zverejnení zmien týchto predpisov bude znamenať, že užívateľ tieto zmeny potvrdzuje.

Ďakujeme, že ste navštívili tieto webové stránky.

 

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe