Priaznivý vplyv firmy na životné prostredie

Sadra si už mnoho rokov udržiava stabilnú pozíciu lídra spomedzi ekologicky čistých produktov. Naše sadrokartónové dosky sú vyrobené zo sadry prírodného pôvodu a z celulózy. Tá sa získava okrem iného z makulatúry. Ide teda o stopercentný prírodný produkt! Sadrokartónové dosky predstavujú ekologický stavebný materiál!

Sadrokartónové dosky predstavujú ekologický stavebný materiál!

Steny a stropy vyhotovené zo sadrokartónových dosiek garantujú zdravú mikroklímu v miestnostiach. Sú prirodzeným regulátorom vlhkosti, sú pachovo neutrálne a redukujú hluk v budovách.

Sadrokartónové dosky sú prirodzeným regulátorom vlhkosti

Sadrokartónové dosky sú prirodzeným regulátorom vlhkosti

Sadrokartónové dosky majú výnimočnú schopnosť pohlcovania nadmernej vlhkosti zo vzduchu a jej odovzdávania v momente, keď začína byť v miestnostiach sucho. Vďaka mikropórovitej stavbe sadry sú prirodzenými regulátormi vlhkosti.

Sadrokartónové dosky sú pachovo neutrálne

Sadrokartónové dosky sú pachovo neutrálne

Dôležitý je aj fakt, že zo sadry sa neuvoľňuje žiadny zápach ani toxické látky. PH sadry predstavuje hodnotu cca 7, má preto takmer identické pH ako ľudská koža.

Huby a plesne sa na sadru nezachytávajú

Huby a plesne sa na sadru nezachytávajú

Vďaka neutrálnemu pH je sadra odolná proti hubám a plesniam. Môžeme sa s nimi však stretnúť pri iných stavebných materiáloch, na miestach s nadmernou vlhkosťou. O škodlivosti týchto organizmov sa už toho popísalo mnoho. Je dobré pripomenúť si, že spôsobujú zdravotné problémy súvisiace okrem iného s dýchacími cestami. Zároveň patria k významným alergénom.

Sadrokartónové dosky eliminujú hluk v budovách

Sadrokartónové dosky eliminujú hluk v budovách

Treba spomenúť aj ich dobré akusticko-izolačné vlastnosti. Dosky NIDA výrazne redukujú šírenie hluku v budovách, čo zároveň vplýva na komfort a zdravie ich obyvateľov a užívateľov.

Sadrokartónové dosky neelektrizujú

Sadrokartónové dosky neelektrizujú

Sadra sa vyznačuje nízkou povrchovou vodivosťou. Zabraňuje tak statickému náboju omietky, teda jednoducho povedané, neelektrizuje. To je cenná vlastnosť, pretože steny vyhotovené zo sadrokartónových dosiek nebudú priťahovať prach.

Sadrokartónové dosky sa vyznačujú nižšou

Sadrokartónové dosky sa vyznačujú nižšou

Pri niektorých výrobkoch, ktoré sa využívajú v stavebníctve, dokonca ani nemáme informácie o miere ich rádioaktivity. Dosky NIDA v tomto ohľade nie sú nebezpečné. Majú sotva 40 Bq (Becquerelov) pri prírodnom izotope draslíka 40K. Pre porovnanie keramická tehla má 667 Bq.

Fabrika sadrokartónových dosiek v poľskom meste Leszcze

Fabrika sadrokartónových dosiek v poľskom meste Leszcze

Fabrika sadrokartónových dosiek v poľskom meste Leszcze

Fabrika sadrokartónových dosiek v meste Leszcze sa nachádza v blízkosti doliny rieky Nida, na území, ktoré je známe svojimi výnimočnými prírodnými a klimatickými vlastnosťami.

Závod a organizácia pre výrobu boli naprojektované tak, aby nebolo narušené malebné prostredie v oblasti doliny pozdĺž rieky Nida. Preto sme vybudovali čističku odpadových vôd a zaviedli sme uzavretý obeh vody potrebnej pre výrobný proces. Výrobné odpady sú okamžite pripravené na ďalšie spracovanie.

Výrobný podnik kovových profilov

Výrobný podnik kovových profilov

Výrobný podnik kovových profilov

Výrobný podnik kovových profilov sídli neďaleko fabriky sadrokartónových dosiek Siniat.

Výrobný podnik v Konine

Výrobný podnik v Konine

Výrobný podnik v Konine

Sadrové zmesi produkované v podniku v Konine vznikajú zo sadry pochádzajúcej z odsírených spalín. Odsírenie spalín je proces prinášajúci hneď dve pozitíva – vďaka nemu vznikne kvalitatívne hodnotný produkt – syntetická sadra, a zároveň dochádza k zníženiu emisií škodlivých látok do atmosféry. Pri našom rozsahu výroby to má pre stav životného prostredia reálny význam. Syntetická sadra má veľmi podobné zloženie ako prírodná sadra.

Siniat vlastní certifikát ISO 14001 – Systém Environmentálneho Riadenia

Siniat vlastní certifikát ISO 14001 – Systém Environmentálneho Riadenia

Intenzívna práca osôb zúčastňujúcich sa na tvorbe a zavádzaní dokumentácie, realizácia nápravných opatrení a zdokonaľovanie firmy priniesli svoje ovocie v podobe certifikátu ISO 14001 – Systému environmentálneho riadenia.

Certifikát vlastnia:

  • Sídlo Etex Poland sp. z o.o. vo Varšave
  • Výrobný podnik sadrokartónových dosiek v meste Leszcze
  • Výrobný podnik kovových profilov v Gackách
  • Výrobný podnik sadrových zmesí v Konine

Kedy a kde bol zrealizovaný externý audit?

Proces certifikácie spoločnosti Siniat sa začal v decembri 2013. Prvá fáza auditu sa konala v Konine a spočívala v kontrole vypracovanej dokumentácie. Druhá fáza auditu sa uskutočnila vo výrobných podnikoch: Gacki – kovové profily, Leszcze – sadrokartónové dosky, Konin – sadrové zmesi, kde prebehla kontrola fungovania operačných procesov, právnych povinností ako aj príslušnej dokumentácie Systému environmentálneho riadenia.

Kto dohliadal na realizáciu auditu?

Externý audit bol realizovaný nezávislou certifikačnou jednotkou DEKRA, ktorá je uznávaná po celom svete.

Prečo sme sa uchádzali o certifikovanie našich podnikov?

Vďaka tomu:

  • znížime množstvo použitej energie, vody a surovín
  • znížime emisie škodlivých látok
  • obmedzíme množstvo odpadov vyžadujúcich skladovanie
  • znížime poplatky za využívanie životného prostredia
  • docielime zlepšenie ekologického povedomia pracovníkov

Činnosť našej firmy prebieha v súlade s prírodným prostredím. V našej politike plánujeme pokračovať aj naďalej.

Dôležité! Náš certifikát zahŕňa nemeckú akreditáciu DAkkS.

Vplyv na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie

"V každom aspekte svojej činnosti a v každej fáze prípravy, výroby a distribúcie produktov spĺňa spoločnosť Siniat právne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia normy PN-EN ISO 14001:2005.

Siniat zároveň plní dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia.”

Dorota Jurczuk, Riaditeľ pre BOZP a ochranu ŽP
Etex Poland sp. z o.o.

Prírodná a syntetická sadra

Prírodná a syntetická sadra

Prírodná sadra sa získava z prírodných ložísk sadry. Jedno z nich sa nachádza v meste Leszcze, vo Svätokrížskom vojvodstve, odkiaľ pochádza sadra určená do sadrokartónových dosiek vyrábaných v našej spoločnosti v Poľsku. 

Prírodná sadra a syntetická sadra

Sadra je surovina, ktorú môžeme získať z prírodných ložísk sadry – vtedy hovoríme o prírodnej sadre alebo počas procesu spracovania odpadových produktov – vtedy hovoríme o syntetickej sadre. Oba druhy sadry sa využívajú na výrobu sadrokartónových dosiek, sadrových zmesí a iných produktov.

Spracovanie prírodnej sadry

Sadrový kameň sa z ložiska preváža pásovým prepravníkom do cementových mlynov, kde prebieha jeho drvenie. Následne sa preváža do pražiarní, kde pri teplote 148-152°C dochádza k procesu kalcinácie.
CaSO4 x 2H2O ==> CaSO4 x 1/2 H2O + 3/2 H2O
Uvedenou reakciou vznikne polhydrát nazývaný stavebnou sadrou. Následne sa sadra prepraví do síl a odtiaľ sa prostredníctvom dávkovačov dostáva priamo do fabriky na výrobu sadrokartónových dosiek.

Syntetická sadra

Syntetická sadra sa získava pri procese spracovania odpadových produktov vznikajúcich počas výroby elektrickej energie.

Výroba syntetickej sadry

Vo fabrike v Konine produkujúcej sadrové zmesi sa ako hlavný produkt využíva syntetická sadra vo forme sadrovca – (dihydrát síranu vápenatého). Ide o odpadový produkt vznikajúci pri výrobe elektrickej energie v procese odsírenia spalín mokrou metódou.

Sadrovec pochádzajúci priamo zo skladov elektrární podlieha v našej fabrike fyzikálno-chemickému spracovaniu, výsledkom ktorého je tradičné sadrové spojivo s presne stanoveným fázovým zložením ďalej nazývané stavebnou sadrou – polhydrát síranu vápenatého. Stavebná sadra sa následne využíva ako hlavná zložka zmesí produkovaných spoločnosťou Siniat alebo ako polotovar slúžiaci na výrobu sadrových dekorácií, interiérovej galantérie, sadrových blokov a sorbentov. Sadrové zmesi vyrábané spoločnosťou Siniat predstavujú unikátnu kompozíciu sadrového spojiva, prírodných minerálnych kamenív, reologických a modifikujúcich doplnkov. Jednotlivé zložky daného typu sadrovej zmesi sa vážia, dávkujú a následne miešajú podľa presne stanovenej receptúry. Následne sa balia do spotrebiteľských obalov. Vďaka precíznej kontrole kvality všetkých polotovarov a hotových výrobkov môžeme našim klientom garantovať bezpečné a komfortné používanie a dokonalé úžitkové parametre.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe