BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA SINIAT A KRYŠTALICKÝ KREMÍK

V súvislosti s požiadavkami stavovenými predpismi spoločnosť Siniat zverejňuje informácie týkajúce sa kryštalického kremíka nachádzajúce sa v internej politike bezpečnosti. V nasledovných riadkoch preto nájdete najčastejšie kladené otázky týkajúce sa tejto zložky, potenciálne riziko súvisiace s touto látkou a odporúčania týkajúce sa ochrany zdravia. Naši pracovníci sú pripravení odpovedať na všetky vaše otázky. Dôležité termíny použité v tomto dokumente:

  • kryštalický kremík (Crystalline Silica, CS)
  • respirabilný kryštalický kremík (Respirable Crystalline Silica, RCS); respirabilný, t. j. s veľkosťou častíc <10/15μ vznášajúcich sa vo vzduchu
  • prípustné hodnoty vystavenia pri práci (Occupational Exposure Limit, OEL)
  • ochranné prostriedky dýchacích orgánov (Respirable Protection Equipment, RPE)

Čo je to kryštalický kremík?

Termín kryštalický kremík označuje oxid kremičitý (Si02) a obsahuje minerály pozostávajúce výlučne z kremíka a kyslíka. Oxid kremičitý sa vyskytuje v desiatich rôznych kryštalických formách. Je chemicky inertný a vyznačuje sa vysokou teplotou topenia. Vzhľadom na fakt, že najrozšírenejšou formou výskytu kryštalického kremíka je kremeň (viac ako 90 % prípadov), v publikáciách sa niekedy namiesto označenia kryštalický kremík uvádza práve pomenovanie kremeň. Silikóny a silikáty sú úplne odlišné látky. Silikóny sú syntetické polyméry, v ktorých sa atómy kremíka viažu na (organické) zlúčeniny uhlíka.

Ktoré stavebné materiály obsahujú kryštalický kremík?

Kryštalický kremík sa vyskytuje vo veľkom množstve vo všetkých typoch hornín. Všetky druhy pôdy obsahujú aspoň stopové množstvá kryštalického kremíka. Napríklad piesok a štrk sa tiež skladajú z kryštalického kremíka. Na základe týchto informácií môžeme povedať, že väčšina minerálnych stavebných materiálov sa skladá z kryštalického kremíka alebo aspoň obsahuje jeho stopové množstvá. Je respirabilný kryštalický kremík to isté ako kryštalický kremík (s jemnými časticami)? Termín respirabilný kryštalický kremík sa vzťahuje na čiastočky kryštalického kremíka, ktorých veľkosť je taká drobná, že môžu preniknúť do najhlbších častí pľúc, t. j. do pľúcnych mechúrikov. Výrobky alebo koncové produkty (nebalený pevný tovar) neobsahujú respirabilný kryštalický kremík ako taký. Respirabilný kryštalický kremík však môže z týchto produktov vznikať alebo sa uvoľňovať počas spracovania produktu alebo v prípade, ak sú produkty vystavené mechanickému poškodeniu.

Je kryštalický kremík pre človeka škodlivý?

Áno, ale len v prípade, keď sú drobné respirabilné čiastočky kryštalického kremíka vyskytujúce sa vo vzduchu vdychované po dlhšiu dobu. Dlhodobé, nadmerné vystavenie týmto drobným čiastočkám prachu môže viesť k známej chorobe spojenej väčšinou s profesiou, ktorú poznáme pod označením silikóza pľúc. Vďaka informáciám ohľadne rizík a vďaka zavádzaniu preventívnych opatrení, vrátane zavedenia prípustných hodnôt vystavenia pri práci vo všetkých členských krajinách EÚ môžeme zabrániť vzniku tejto život ohrozujúcej choroby. Osoby trpiace silikózou sa zaraďujú do skupiny pacientov so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny pľúc.

Ako je klasifikovaný kryštalický kremík?

Kryštalický kremík bol klasifikovaný medzinárodnou agentúrou IARC ako potvrdený karcinogén pre ľudí. IARC je Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (International Association for Research on Cancer), ktorá sa považuje za najväčšiu svetovú autoritu v oblasti výskumu rakovinotvorných látok. Podobné účinky má drevo – prah z dreva je pre ľudí karcinogénny.

Prečo Siniat uvádza označenie na svojich produktoch?

Predpisy sa týkajú najmä potenciálneho vystavenia pracovníkov pôsobeniu respirabilného kryštalického kremíka. Stupeň vystavenia pracovníkov danej látke nie je vždy možné a ani ľahké predvídať. Závisí to nielen od množstva kryštalického kremíka v danom produkte, ale aj od toho, akým spôsobom boli dané produkty spracované a aké bezpečnostné opatrenia sa zaviedli pri práci. Preto koncern Etex Group začal na svoje produkty umiestňovať označenia týkajúce sa obsahu kryštalického kremíka dokonca aj vtedy, keď to nie je požadované aktuálne platnými predpismi. Politika koncernu Etex Group stanovuje, že produkty zavedené na trh, ktoré obsahujú viac než 0,1 % kryštalického kremíka, musia byť označené. Označenie bude umiestnené na všetkých produktoch, pri ktorých bude táto úroveň prekročená.

Vykonávatelia suchej výstavby: odporúčania v oblasti ochrany pracovníkov

Sadrokartónové dosky Rezanie sadrokartónových dosiek pomocou rezného kotúča (mechanicky) bez systému ventilácie a odsávania prachu spôsobuje nárast úrovne prachu (dokonca aj keď neberieme do úvahy kryštalický kremík), ktorá najpravdepodobnejšie prevyšuje limitné hodnoty vystavenia pri práci. Môže to viesť k vzniku akútnej bronchitídy súvisiacej s vykonávanou profesiou a k iným zdravotným ťažkostiam. Dokonca aj keď sa vykonajú opatrenia zabraňujúce prášeniu, je potrebné skontrolovať, či sú efektívne. V prípade, ak nie je úplne zrejmé, či pôsobenie danej látky nepresahuje prípustné hodnoty vystavenia pri práci, pracovníci musia nosiť ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Pri použití obyčajného ručného noža na rezanie sadrokartónových dosiek (ako to často býva), je pravdepodobnosť prekročenia prípustných hodnôt vystavenia pri práci veľmi nízka. Sadrové zmesi Rovnaké odporúčania sa týkajú sadrových zmesí, keďže môže dochádzať k uvoľňovaniu prachu najmä v prípade miešania (týka sa to práškových chemických zlúčenín) a brúsenia (týka sa to práškových chemických zlúčenín a hotovej betónovej zmesi).

Distribútori: najdôležitejšie odporúčania

Distribútori by mali dodržiavať označenia, ktoré sú umiestnené na paletách a produktoch a nesmú ich odstraňovať. Je pravdepodobné, že majú v predaji iné stavebné materiály obsahujúce kryštalický kremík. Zákazníci môžu distribútorom klásť otázky týkajúce sa tohto označenia, preto by každý distribútor mal absolvovať školenie na tému kryštalického kremíka a jeho potenciálneho vplyvu na zdravie tak, aby mohol poskytnúť zákazníkom pravdivé informácie. Vďaka tomu budú distribútori produktov Siniat považovaní za odborníkov poskytujúcich kompetentné a profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete na stránkach: http://www.crystallinesilica.eu/, http://www.eurosil.eu/.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe