TECHNICKÉ CENTRUM Stavať s nami AKUSTIKA V SYSTÉMOCH SUCHEJ VÝSTAVBY INTERIÉROV

zvuková izolácia
akustické panely
zvuková izolácia stien
priečky
zvuková izolácia
Sadrokartónová doska
Akustika v systémoch suchej výstavby interiérov
Akustika v systémoch suchej výstavby interiérov

Sadrokartónové dosky majú mimoriadne široké využitie v rôznych typoch interiérových konštrukcií. Vzhľadom na veľké rozdiely v požiadavkách týkajúcich sa akustickoizolačných parametrov, ktorými sa musia vyznačovať tieto konštrukcie, sa využívajú rôzne druhy sdk dosiek ako aj rozličné konštrukčné riešenia.

V ponuke Siniat sa nachádza široká škála sadrokartónových dosiek využívaných v systémoch vyznačujúcich sa vysokými akustickoizolačnými parametrami a perforované dosky NIDA Sonic používané v systémoch pohlcujúcich zvuk. V oboch prípadoch spĺňajú tieto materiály okrem akustických aj dekoračné funkcie.

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA (ODHLUČNENIE)

Akustická izolácia medzi jednotlivými miestnosťami je bez ohľadu na typ a funkciu budovy jedným z parametrov stanovujúcich úžitkovú kvalitu objektu. Akustickoizolačná schopnosť je miera, ktorá určuje, ako dobre daný stavebný systém (stavebná konštrukcia) chráni/izoluje miestnosť od hluku prichádzajúceho z iných miestností alebo z okolia. Táto hodnota sa vyjadruje v dB.

Splnenie požiadaviek ohľadne akustickoizolačných parametrov priečok v budovách je povinné a od roku 2001 je zahrnuté v Poľskej norme PN-B-02151-3:1999 „Stavebná akustika – Ochrana pred hlukom v budovách – Akustickoizolačná schopnosť stavebných priečok – Požiadavky”.

Táto norma stanovuje minimálne prípustné parametre hodnoty ukazovateľov akustickoizolačnej schopnosti pre steny a stropy v závislosti od typu a určenia budovy a od funkcie so sebou susediacich miestností.

Akustickoizolačná schopnosť deliacich stien sa určuje pomocou vzorca: R’A1 = RA1 – K. R’A1 – ukazovateľ približného odhadu akustickoizolačnej schopnosti priečky, získaný v budove za reálnych podmienok.

RA1 – ukazovateľ hodnotenia akustickoizolačnej schopnosti získaný v laboratóriu. K – korekcia stanovujúca vplyv bočného prenosu zvuku v závislosti od typu konštrukcie deliacich stien, výplne z materiálu pohlcujúceho hluk a od hrúbky, typu a počtu vrstiev sadrokartónovej dosky môžeme získať rôzne hodnoty akustickoizolačnej schopnosti priečky.

V systémoch Siniat sa akustickoizolačná schopnosť deliacich stien RA1 pohybuje v rozmedzí od 33 dB pre stenu na jednom profile s jednovrstvovým opláštením zo sdk dosiek až do viac ako 75 dB v prípade špeciálnych stien v kinách.

VPLYV KONŠTRUKCIE DELIACEJ STENY NA AKUSTICKOIZOLAČNÚ SCHOPNOSŤ PRIEČKY

V závislosti od konštrukcie rozlišujeme deliace steny jednoduché alebo dvojité. V samostatných stenách jednotlivé prvky skeletu spájajú navzájom dosky predstavujúce opláštenie steny, vytvárajúc akustické mosty. Veľký vplyv na akustickoizolačnú schopnosť má šírka profilu (50, 75 alebo 100 mm). V závislosti od šírky profilu možno dosiahnuť rôznu pevnosť konštrukcie, ako aj možnosť vyplnenia deliacej steny izolačným materiálom rôznej hrúbky.

V prípade obkladu z dosky 12,5 mm môžeme rozšírením profilu z 50 na 100 mm dosiahnuť nárast ukazovateľa akustickoizolačnej schopnosti RA1 až do 6 dB.

V stenách s dvojitou konštrukciou sa obloženie zo sadrokartónových dosiek upevňuje do dvoch samostatných skeletov, vďaka čomu nedochádza k vzniku akustických mostov a dosahujú sa lepšie akustickoizolačné parametre ako v prípade stien s jednoduchou konštrukciou.

Pri porovnaní akustickoizolačnej schopnosti stien s jednoduchým profilom NIDA C 100 a dvojitých stien NIDA 2xC50, porovnávajúc hrúbku stien, dosahuje ukazovateľ RA1 dvojitej steny o 5 dB vyššiu hodnotu.

Vyššia akustickoizolačná schopnosť priečok sa dá dosiahnuť len vtedy, keď je vnútro steny vyplnené zvuk pohlcujúcim materiálom. V prípade stien bez výplne pohlcujúcej zvuk- sú ukazovatele akustickoizolačnej schopnosti v prípade stien na jednoduchej, aj dvojitej konštrukcii takmer rovnaké.

VPLYV OPLÁŠTENIA ZO SDK DOSIEK NA AKUSTICKOIZOLAČNÚ SCHOPNOSŤ PRIEČKY

Hrúbka, typ dosky a množstvo obkladu majú veľký vplyv na akustickoizolačnú schopnosť steny. Od hrúbky a typu dosky závisí poloha rezonančnej frekvencie, pri ktorej dochádza k výraznému poklesu akustickoizolačnej schopnosti. Pri použití dvojitého obkladu z dosky s hrúbkou 12,5 mm v porovnaní s jednou doskou, sa ukazovateľ akustickoizolačnej schopnosti R zvyšuje v rozpätí od 7 do 8 dB. Je to výhodnejšie riešenie ako použitie dosky s hrúbkou 25 mm. Zvýšením počtu dosiek v podobe opláštenia steny alebo ukladajúc dosky asymetricky, môžeme zlepšiť (zvýšiť) parameter schopnosti akustickej izolácie. K zvýšeniu hodnoty RA1 dochádza aj v prípade, že namiesto sdk dosky NIDA Expert použijeme sdk dosku NIDA Oheň, ktorá sa vyznačuje vyššou hmotnosťou na 1m2- pri tej istej hrúbke dosky.

VPLYV VÝPLNE Z IZOLAČNÉHO MATERIÁLU V DELIACEJ STENE NA JEJ AKUSTICKOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI.

Veľký vplyv na akustickoizolačnú schopnosť deliacej steny zo sadrokartónových dosiek má protihlukový materiál vypĺňajúci stenu. Absencia izolačného materiálu znižuje akustickoizolačnú schopnosť deliacej steny v prípade stien s jednoduchou konštrukciou z sdk dosiek o zopár decibelov a v prípade stien s dvojitou konštrukciou až o viac ako desať decibelov.

Dôležitá je aj hrúbka použitého izolačného materiálu v deliacej stene, zatiaľ čo hustota a typ materiálu (minerálne alebo sklené vlny) v nižšej miere.

Okrem vyššie uvedených faktorov majúcich vplyv na akustickoizolačnú schopnosť priečky má veľký význam aj:

  • presnosť vyhotovenia priečky napr.: škárovanie dosiek,
  • tesnosť spojení po obvode steny,
  • použitie akustickoizolačnej pásky pod obvodové profily
  • tesnosť inštalačných prechodov
  • vhodné konštrukcie na spojoch vnútorných rohov deliacich stien,
  • odstránenie akustických mostov na elektrických skrinkách,
  • izolovanie inštalačného a ventilačného vedenia.
Akustika v systémoch suchej výstavby interiérov

POHLCOVANIE ZVUKU (ZVUKOVA POHLTIVOSŤ)

Akustika v systémoch suchej výstavby interiérov

Je to miera, stanovujúca ako dobre dokáže stavebná konštrukcia pohlcovať zvuky/hluk vytváraný v tej istej miestnosti, zabraňujúc jeho odrazom. Táto hodnota sa vyjadruje v % a nachádza sa v rozmedzí od 0 do 100 %.

V systémoch pohlcujúcich zvuk sa využívajú dosky NIDA Sonic. NIDA Sonic predstavuje širokú škálu perforovaných sadrokartónových dosiek určených na obkladanie stien a závesných stropov. Túto dosku tvorí sadrové jadro oblepené kartónom tak, ako v prípade tradičnej sadrokartónovej dosky. V doske sú vytvorené otvory – perforácie po celej jej hrúbke. Na zadnej časti dosky je prilepená látková vrstva- flis.

Správne akustické prostredie sa vyznačuje interakciou javu pohlcovania a odrazu zvuku. Je to zvlášť dôležité vo veľkých miestnostiach s vysokými akustickoizolačnými požiadavkami: koncertné sály a kiná, auly a učebne.

Vďaka správnemu použitiu dosiek NIDA Sonic a iných dostupných materiálov, ako napr. sadrokartónové dosky, môžeme získať optimálne akustické podmienky.

Charakteristika pohlcovania zvuku dosiek NIDA Sonic sa zhoduje so spektrom intenzity ľudského hlasu z hľadiska frekvencie. To znamená, že tieto dosky ideálne tlmia hluk pochádzajúci z ľudského hlasu a zároveň redukujú ozveny – odrazu zvuku. Úroveň pohlcovania zvuku v prípade obkladu z dosiek NIDA Sonic je rôzna, v závislosti od typu dosky (rôzne koeficienty pohlcovania zvuku αw) a od výšky aplikácie obkladu či hrúbky použitej minerálnej vlny.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.