Prejsť na:

SYSTÉMY SUCHEJ STAVBY SINIAT S VYHLÁSENÍM O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH

Spoločnosť Siniat vykonala spoločne s Ústavom stavebnej techniky rozsiahly program mechanických a akustických testov a testov požiarnej odolnosti svojich systémov suchej stavby. Vďaka tomu sme namiesto samostatných produktových listov pre každý element dostali vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach pre celý systém. Jeden spoločný dokument vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach označený CE, zhodný s európskym nariadením o stavebných výrobkoch CPR.

Rešpektujme pracovný čas – svoj aj architektov!

Keby sme sa pokúsili opísať vzor architekta, pravdepodobne by šlo o človeka absolútne fascinovaného formou a funkciou, o človeka čmárajúceho podivné formy na obrúsky v reštaurácii a celé hodiny vyberajúceho farbu fasády a záclon pre navrhovanie vily (za ktoré nepochybne už pozajtra dostane Pritzkerovu cenu). O človeka, ktorý všade chodí s fotoaparátom a čas v kancelárii trávi zhrbený nad obrovskou maketou. Všetko to pripomína skôr umelca ako inžiniera a niečo (alebo všetko?) neodpovedá realite. Dá sa predpokladať, že pre mnohých scenáristov televíznych seriálov, vytvárajúcich taký stereotyp, by prekvapením bola informácia, že skutočný sen architektov je o veľa prízemnejší než uvedená cena a moderné vily. A najčastejšie sa asi dá vyjadriť slovami: „vyspať sa noc pred odovzdaním projektu“ a „dostať v termíne všetky informácie potrebné pre dokončenie projektu“. (Ešte „dostať peniaze včas a v plnej výške“, hoci máloktorý z architektov je až taký fantasta). Prekvapením by aj bolo si uvedomiť, s akým veľkým množstvom všetkých dokumentov – nepríliš súvisiacich s formou a fungovaním navrhovanej budovy – je táto profesia spojená. Zoznam sa začína technických podmienkami... a stavebným zákonom (tu to s budovou ešte dosť súvisí), a končí atestami a vyhláseniami o úžitkových vlastnostiach pre v podstate každý očakávane použitý produkt. O to dôležitejšie v takej situácii je každé riešenie, ktoré môže podporiť a urýchliť práce, a tiež uľahčiť medziodborovú koordináciu. To isté sa týka sa všetkých noviniek, ktoré môžu pomôcť zvládnuť byrokraciu sprevádzajúcu architektonické navrhovanie.

Jeden dokument pre celý systém

Skúsme si predstaviť, že namiesto samostatných vyhlásení o úžitkových parametroch jednotlivých materiálov dostaneme vyhlásenie o parametroch kompletného systému, napríklad podhľadu alebo akustickej priečky. Namiesto stohu dokumentov týkajúcich sa jednotlivo montážnych úchytov, konštrukcie, obloženia a iných častí, stačí len jeden spoločný povoľujúci dokument zhodný s európskym nariadením o stavebných výrobkoch CPR. Celý problém je o to závažnejší, že hoci máme v ruke dokumenty pre jednotlivé časti systému, nedokážeme predvídať všetky efekty ich vzájomného pôsobenia v rámci jednej priečky. Napríklad ani použitie obloženia s garantovanou akustickou izolačnou schopnosťou nezaručuje, že po jeho spojení, samozrejme podľa pripraveného projektu, s nosným profilom a po vyplnení izolačným materiálom nedostaneme napríklad bodové akustické mosty. Žiadne teoretické úvahy nám to nezaručia. Nie je to možné bez vykonania komplexných skúšok, ktorými prejdú všetky súčasti. A práve také skúšky vykonala spoločne s Ústavom stavebnej techniky firma Siniat. Výskumný projekt zahŕňal predovšetkým mechanické a akustické a skúšky požiarnej odolnosti celých systémov suchej stavby. V dôsledku tohto projektu bolo, že objektom skúšok bolo vystavené Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach a bol im priznaný symbol CE. Nie však tieto „značky“ majú pre projektantov najväčší význam, ale sú to údaje a zjednodušenia pri navrhovaní, ktoré za nimi stoja.

Výrobca pre pohodlie práce architekta

Najzaujímavejšie z nich sú certifikáty bezpečnosti produktov, konkrétne prevzatie väčšej zodpovednosti za deklarované parametre systému zo strany výrobcu. Je to preto dôležitejšie, že každý fragment zodpovednosti odobratý architektovi a prevedený na iné miesto, architekt pociťuje ako veľkú úľavu. O to viac, keď v prípade akýchkoľvek neočakávaných situácií je to záruka optimálnej podpory udelenej architektovi (nový zodpovedný subjekt je súčasne najkompetentnejší). Pre projektantov pracujúcich v zahraničí môže byť takisto dôležitá možnosť používať v projektoch systémy, ktoré majú certifikáciu CE, na území celej Európskej únie bez toho, že by boli požadované ďalšie certifikáty pre daný trh.

Zisti kde kúpiť